Object structure

Creator:

Mróz, Barbara

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers = Motywatory twórczej aktywności a poczucie sensu życia u menedżerów

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

menedżerowie ; motywatory ; poczucie sensu czasu ; senior managers ; motivators ; sens of purpose in life

Abstract_pl:

Motywatory i inhibitory, które były przedmiotem niniejszych badań na grupie menedżerów z roku 1999 i z 2010 zostały zanalizowane w kontekście poczucia sensu życia. Stosowanie różnych motywatorów daje większą szansę na uzyskanie lepszego efektu pracy podwładnych. Silna motywacja jest warunkiem wytrwałości w działaniu. Pracownik silnie motywowany wykazuje odporność na zmęczenie, stara się realizować nakreślane przez zarząd firmy cele. ; Warto zwrócić uwagę także na to, że wynagrodzenie jako element motywujący choć znajduje się nadal na czele głównych aktywatorów ludzkiego zachowania, to jednak wydaje się wraz z upływającym czasem tracić na priorytetowym znaczeniu na rzecz takich kryteriów jak autonomizacja w podejmowaniu decyzji czy oczekiwanie wsparcia od przełożonych. Wyniki skali PIL badającej poczucie sensu życia w grupach I i II menedżerów w każdej kategorii są powyżej normy, co jest dowodem na wysoki poziom poczucia sensu życia u badanych, którzy odnieśli sukces zawodowy. ; Wyniki te wskazują także na pełne realizowanie swojego potencjału osobowościowego. Wartości te wzrosły, co oznacza, że nastąpił wzrost subiektywnego poczucia sensu życia wśród badanych menedżerów w ostatnich latach. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz okazało się, że skuteczne zarządzanie pracownikami wymaga pogłębionej znajomości badań z zakresu motywacji. Istnienie odpowiednich regulatorów motywacji, powinno skłaniać przedsiębiorców do zmiany sposobu aktywowania pracowników na różnym etapie rozwoju zawodowego.

Abstract:

The motivators being the subject matter of the research conducted in the 1999 and 2010 groups of managers were analysed in the context of the sense of purpose in life. Application of various motivators offers a greater opportunity to achieve better results of subordinates' work. Strong motivation ensures perseverance in actions taken. A well-motivated employee displays resistance to tiredness and strives to attain goals set by his/her company?s management. ; It is worth noting that remuneration, as a motivator, although still mentioned as one of key factors motivating human behaviour, seems to be losing its significance in favour of such criteria as autonomisation of decisions or expecting superiors' support. Results of the PIL test examining the sense of purpose in life in group No. 1 and 2 are above average in each category, which indicates a strong sense of purpose in life among respondents who achieved professional success. The research also points to fulfilment of one's own potential. ; The values have increased, which means that the subjective sense of purpose in life among managers questioned in recent years has become stronger. The research and analyses conducted proved that efficient management of employees required deep understanding of research on motivation. The existence of relevant motivation regulators should persuade entrepreneurs to change their methods of activating employees at different stages of their professional development.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0061-1

Pages:

130-140

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego