Object structure

Creator:

Niewiadomska, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Age management - circumstances, essence and advantages for workers and enterprises = Zarządzanie wiekiem - przesłanki, istota oraz korzyści dla pracowników i przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

zarządzanie wiekiem ; starzenie się społeczeństwa ; aktywność zawodowa ; age management ; ageing society ; professional activity

Abstract_pl:

Publikowane od wielu lat prognozy demograficzne zwracają uwagę na rosnącą dynamikę procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Jedną z jego konsekwencji jest kurczenie się populacji ludzi młodych oraz rosnąca średnia wieku pracowników. W obliczu prognozowanego deficytu oraz starzenia się zasobów siły roboczej rośnie zainteresowanie koncepcją zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Niniejszy artykuł przybliża istotę zarządzania wiekiem prezentując główne jego przesłanki, obszary działań oraz korzyści płynące z jego zastosowania.

Abstract:

The demographic forecasts that have been published for many years point to the growing dynamics of the ageing process of the European societies. One of its consequences is the shrinking population of young people and the growing average age of workers. In the light of the forecast deficiency and growing of the resources of workforce the concept of age management in the company is becoming more popular. This paper familiarizes the reader with the essence of age management, presenting its main premises, scopes of activity and benefits resulting from its use.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0060-2

Pages:

117-129

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego