Object structure

Creator:

Witkowski, Stanisław ; Ślazyk-Sobol, Magdalena

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Professional burnout - a comparative analysis considering the selected sectors in Poland = Wypalenie zawodowe - analiza porównawcza z uwzględnieniem głównych branż w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

wypalenie zawodowe ; klimat organizacyjny ; stres organizacyjny ; professional burnout ; organisational climate ; organisational stress

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki wypalenia pracą zawodową wśród pracowników najważniejszych branż w Polsce. Autorzy prezentują pierwszą część projektu badawczego, który obejmował także retest, przeprowadzony po dziewięciomiesięcznej przerwie. Badania koncentrowały się na poszukiwaniu predykatorów zjawiska wypalenia, które według najnowszej koncepcji Maslach i Leitera definiowane jest jako: wyczerpanie emocjonalne, cynizm oraz obniżone poczucie osiągnięć osobistych. ; Przy zastosowaniu sieci neuronowych zweryfikowano zarówno wpływ czynników organizacyjnych (klimat organizacyjny, doświadczenie stresu organizacyjnego) oraz osobowościowych na występowanie wypalenia zawodowego. W zakończeniu artykułu przedstawiono najważniejsze wnioski aplikacyjne wynikające z pierwszego etapu badań.

Abstract:

The article presents the results of empirical research referring to the problem of burnout caused by professional burnout among staff of the most significant sectors in Poland. The authors presents the first part of the research project which also covered re-examination conducted after the interval of nine months. The research focused at the search for predictors of the phenomenon of burnout which - according to the latest concept of Maslach and Leiter - are as follows: emotional exhaustion, cynicism ad a reduced sense of personal achievements. ; With the application of neural networks, both the impact of organisational factors (organisational climate, experience of organisational stress) as well as personality-based factors onto the presence of professional burnout was verified. The main application conclusions resulted from the first stage of the research were presented at the end of the article.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0058-9

Pages:

87-101

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego