Object structure

Creator:

Danielak, Wiesław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships = Model biznesowy przedsiębiorstwa, jako narzędzie budowania relacji międzyorganizacyjnych

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

model biznesowy ; wymiana relacyjna ; relacje międzyorganizacyjne ; business model ; relational exchange ; interorganizational relationships

Abstract_pl:

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół istoty modelu biznesowego przedsiębiorstwa jako narzędzia budowania relacji międzyorganizacyjnych. Wskazano na znaczenie relacji międzyorganizacyjnych, które pozostają w ścisłym związku z modelem biznesu, którego elementami są ludzie (pracownicy, właściciele, dostawcy, klienci) oraz struktury, procesy i relacje, jakie kształtuje przedsiębiorstwo z otoczeniem. W opracowaniu przybliżono definicje modelu biznesu, wskazano na komponenty wymiany relacyjnej pomiędzy nabywcą a dostawcą oraz scharakteryzowano elementy modelu relacji międzyorganizacyjnych.

Abstract:

The deliberations included in the article concentrate on the essence of the business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships. The importance of interorganizational relationships has been indicated, the ones, which stay in a close connection with the business model whose elements are people (employees, owners, suppliers, customers) as well as structures, processes and relationships the enterprise establishes with the environment. The elaboration defines the notion of a business model, presents the components of relational exchange between a purchaser and supplier as well as characterizes the elements of interorganizational relationships model.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0053-1

Pages:

30-39

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego