Object structure

Creator:

Frąckiewicz-Wronka, Aldona ; Szymaniec, Karolina

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Title:

Resource based view and resource dependence theory in decision making process of public organisation - research findings = Teoria zależności od zasobów oraz podejście zasobowe w procesie podejmowania decyzji w organizacji publicznej - wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

podejście zasobowe ; teoria zależności od zasobów ; proces podejmowania decyzji ; organizacja publiczna ; szpital publiczny ; resource based view (RBV) ; resource dependence theory (RDT) ; decision making process ; public organisation ; public hospital

Abstract_pl:

Jedną z przesłanek budowania relacji pomiędzy organizacją publiczną a poszczególnymi interesariuszami są zasoby interesariusza, które organizacja chcę pozyskać. Z drugiej strony zasoby będące w posiadaniu organizacji powinny być skonfigurowane w sposób umożliwiający realizacje oczekiwań interesariuszy. Powyższe kieruje uwagę badawczą na dwie szkoły zarządzania - szkołę zasobową (resource-based theory) oraz szkołę zależności od zasobów (resource dependence theory). ; Pierwsza ze szkół koncentruje się na zasobach własnych organizacji, druga na zasobach pozyskiwanych z otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest określenie, która ze wskazanych orientacji - na zasoby własne bądź obce - w większym stopniu oddziałuje na proces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych.

Abstract:

One of the premises which build relationships between stakeholder and a public organisation are stakeholder's resources which public organisation would like to possess and use. The other one is configuration of resources possessed by the public organisation that should allow the unit in question to realize stakeholder's expectations. Above observations lead scientific inquiries to the two management theories - resource - based view (RBV) and resource dependence theory (RDT). ; The first one is orientated at resources owned by the organisation, the second one is orientated at the resources obtained from environment. The objective of this article is identification which orientation, RBV or RDT, dominates in decision making process in public organisations.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0052-2

Pages:

16-29

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego