Object structure

Creator:

Rosada, Janusz ; Przewocka, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Remediacja i rekultywacja gruntów rolnych objętych oddziaływaniem przemysłu hutniczego = Remediation and reclamation of agricultural lands covered by emissions of metallurgy industry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Subject and Keywords:

przemysł hutniczy ; gleba ; metale ciężkie ; remediacja ; rekultywacja ; metallurgy industry ; soil ; heavy metals ; remediation ; reclamation

Abstract_pl:

Zakłady przemysłowe chcące sprostać aktualnym polskim i europejskim wymogom ochrony środowiska stanęły przed koniecznością prowadzenia na szeroką skalę działań proekologicznych, których celem jest ograniczenie do minimum ryzyka skażeń środowiska. Jednym z takich działań jest przeprowadzenie remediacji lub rekultywacji (oczyszczenia) gleb różnymi metodami w celu przywrócenia zdegradowanym gruntom ich wartości użytkowych.

Abstract:

Industrial plants that want to be up to current Polish and European environmental protection requirements faced the need to conduct large-scale pro-ecological activities aimed at minimizing the risk of environmental pollution. One of such action is the remediation or reclamation (purification) of soils using different methods to restore the degraded lands to their usefulness.

Description:

zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

69-82

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego