Object structure

Creator:

Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Słyszałam jak pisało pióro po papierze". Wspomnienia z domu Henryka Sienkiewicza = "I have heard the pen writing on the paper". Memories from Sienkiewicz's home

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Oblęgorek ; wspomnienia ; codzienność ; memories ; daily existence

Abstract_pl:

W artykule wykorzystano fragmenty wspomnień ochmistrzyni i służącej zatrudnianych przez Henryka Sienkiewicza. Relacja - zachowana w archiwach Polskiego Radia - pokazuje codzienną egzystencję polskiego pisarza. Poznajemy więc autora "Quo vadis" dzięki wspomnieniom osób, które miały z nim bezpośredni, często wieloletni kontakt. Poszerza to kontekst do poznawania jego poglądów i interpretacji twórczości. W artykule wykorzystano także korespondencję pisarza i inne źródła pisane, poszerzające wiedzę o Sienkiewiczu - osobie publicznej i prywatnej.

Abstract:

In the article there were used fragments of housekeeper's and maid's memories employed by Henryk Sienkiewicz. The story - preserved in the archives of Polish Radio - shows daily routine of a Polish writer. So we get to know the author of "Quo Vadis" through the memories of people who had direct and often long-term contact with him. It extends the context for exploring the notions and interpretation of the Sienkiewicz's works. The article also uses the writer's correspondence and other written sources, broadening the circumstances of knowledge about Sienkiewicz - as an individual and public figure.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

301-310

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego