Object structure

Creator:

Piechota, Dariusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza jako prefiguracja "fantasy" słowiańskiej = "With Fire and Sword" ["Ogniem i mieczem"] by Henryk Sienkiewicz as a prefiguration of Slavic fantasy

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) - twórczość ; fantasy ; przestrzeń ; bohaterowie ; space ; protagonists

Abstract_pl:

"Ogniem i mieczem" wykazuje wiele cech typowych dla powieści "fantasy" i stanowi prefigurację nowoczesnej "fantasy" słowiańskiej. Sienkiewicz, posługując się stylizacją staropolską, eposową oraz romantyczną, odrzuca wszelkie formy nowoczesności. Autor kreuje dualistyczną wizję świata przedstawionego z wyraźnym podziałem na dobro (Rzeczpospolita) i zło (Ukraina). Przestrzeń zostaje wzbogacona elementami folklorystycznymi z licznymi odniesieniami do słowiańskich mitów, podań i legend o wampirach oraz upiorach. ; Pojawiające się zjawy w powieści sprawiają, że granica między światem realnym a magiczno-baśniowym się zaciera. Sienkiewicz tworzy drużynę rycerzy, którzy wyruszają na misję (motyw "quest"), aby przywrócić równowagę w świecie. W drużynie każdy z walczących odznacza się innymi umiejętnościami, każdemu z nich przypisany jest inny atrybut. Ich wędrówka ma wymiar prywatny (ocalenie Heleny) oraz patriotyczny (walka z Kozakami). ; Autor wprowadza przedmioty magiczne (m.in. pierścień, miecz Longinusa, poświęcona kula), których bohaterowie używają w walce z wrogiem. Istotną rolę w powieści odgrywa także bliski kontakt protagonistowz naturą, która zostaje w romantyczny sposób uduchowiona.

Abstract:

"With Fire and Sword" has many features of fantasy novels and it is a prefigured modern Slavic fantasy. Sienkiewicz, using Old Polish, epic and romantic styling, rejects all forms of modernity. The author creates a dualistic vision of the world presented with a clear division into good (Polish-Lithuanian Commonwealth [Rzeczpospolita]) and evil (Ukraine). The space is enriched with elements of folklore with numerous references to Slavic myths, stories and legends about vampires and ghosts. ; Ghosts appearing in the novel make the boundary between the real world and the magical fairy-tale blurred. Sienkiewicz creates a team of knights who embark on a mission (quest motif), to restore balance to the world. The members of the team are characterized by different skills, each of which is assigned a different attribute. Their journey have both private (Helena's rescue) and patriotic (a fight with Cossacks) dimensions. ; The author introduces the magical objects (such as a ring, Longinus' sword, a holy ball), which the characters use in the fight against the enemy. An important role in the novel plays nature, which is spiritual in a romantic way.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

287-300

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego