Object structure

Creator:

Sikora, Ireneusz (1952-2016)

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Artysta największy". Eliza Orzeszkowa o Sienkiewiczu = "The greatest artist". Eliza Orzeszkowa about Sienkiewicz

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; epistolografia - 19 w. ; epistolography

Abstract_pl:

Celem artykułu jest rekonstrukcja - na podstawie listów Elizy Orzeszkowej - relacji pomiędzy pisarką a Henrykiem Sienkiewiczem. Informacje o artystycznej i prywatnej biografii Sienkiewicza oraz jego utworach pojawiają się w epistolografii Orzeszkowej od roku 1877 i powracają aż do marca 1909 roku. Kilkuletni okres admirowania dzieł pisarza przez Orzeszkową i dystansu z jego strony kończy się w roku 1880 wskutek zakwestionowania przez Sienkiewicza wartości wileńskich wydawnictw autorki. ; Brak wzajemnej sympatii między pisarzami nie przeszkodził Orzeszkowej dostrzegać artystycznej maestrii Sienkiewicza. Podkreślała wszakże, że zapoznaje on filozoficzno-duchową istotę ludzkiego losu. W roku 1903, w czasie trwania antysienkiewiczowskiej kampanii, dokonała jednak jednoznacznej obrony wartości twórczości Sienkiewicza, nazywając go "artystą największym".

Abstract:

This article aims to reconstruct - on the basis of Eliza Orzeszkowa's letters - the relationship between the authoress and Henryk Sienkiewicz. Information about his artistic and personal biography as well as his works appears in Orzeszkowa's epistolography since 1877, and returns until March 1909. Several years' period of admiring Sienkiewicz's works by Orzeszkowa and a distance on his part ended in 1880 as a result of the fact that Sienkiewicz questioned Orzeszkowa's Vilnius editorial works. ; Lack of mutual liking between the writers did not prevent Orzeszkowa to see Sienkiewicz's artistic mastery. She emphasized that he introduces a philosophical and spiritual essence of the human condition. In 1903, during the anti-Sienkiewicz campaign, she made an unambiguous defense of his works calling him "the greatest artist".

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

215-227

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego