Object structure

Creator:

Kaczor, Monika

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Etyczny aspekt stylu wypowiedzi w "Tygodniku Powszechnym" (na przykładzie dyskursu migracyjnego) = Ethical aspect of the style expression in "The General Weekly" ["Tygodnik Powszechny"] (on the example of the migration discourse)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

etyka ; moralność ; stosowność środków językowych ; tekstowa wizja świata ; ethics ; morality ; appropriateness of language means ; text vision of the world

Abstract_pl:

Poczucie odpowiedzialności za to, co się mówi i pisze, wymaga refleksyjnego stosunku do sformułowanych myśli. Postawa podmiotowego traktowania człowieka w przekazach prasowych w decydującym stopniu wpływa na fortunność wypowiedzi. W kształtowaniu tekstowego świata wartości dużą rolę odgrywają środki systemowe (językowe) i pragmatyczne (kontekstowe). Etyczny aspekt stylu wypowiedzi jest uwarunkowany przestrzeganiem zasad moralnych w komunikacji międzyludzkiej. Wyrazem takiej postawy jest wystrzeganie się nieetycznych zabiegów o charakterze redukującym.

Abstract:

The sense of responsibility for what is said and written requires a reflective relation to the formulated thoughts. The attitude of subjective treatment of a man in the press releases decisively affects the effectiveness of speech. System agents (linguistic) and pragmatic (contextual) play an important role in shaping of the text world. An ethical aspect of the style expression is conditioned by the respect for moral principles in interpersonal communication. An expression of this attitude is avoiding the unethical treatment of a reductive form.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-196

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego