Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Sulęcin (kościół parafialny) - dzwon (datowanie 1660)

Subject and Keywords:

Sulęcin ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 90 cm. W górnej części płaszcza inskrypcja (A). Na płaszczu plakiety z przedstawieniem Marii Apokaliptycznej oraz Grupy Ukrzyżowania. W innym miejscu plakieta odautorska z literami (B). Język niemiecki, łaciński, majuskuła humanistyczna. ; Tekst wg Kubacha ; Dzwony Franciszka Voillarda jak też sam ludwisarz należą do najlepiej poznanych wyrobów dawnego odlewnictwa na dawnym pograniczu brandenbursko-polsko-pomorskim. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można określić np. Formę pisma na dzwonie z Sulęcina jako majuskułę humanistyczną z charakterystycznym liternictwem umieszczanym na dość często stosowanych kwadratowych podkładkach. ; Charakterystyczne pozostają również opisywane przez H. G. Kubacha dekoracje sytuujące dzwon w obrębie typowych wyrobów tego warsztatu. Należy podkreślić, że Franciszek Voillard był jednym z najaktywniejszych odlewników w poł. XVII wieku na omawianym obszarze, ponadto także na terenie powiatu sulęcińskiego poznano grupę zachowanych dzwonów tego mistrza, m. in. Muszkowo, Trzebów 1).

Inscription:

(A) IM JAHR CHRISTI MDCLX WARDT DI(E)SE GLOCKE GEGOSSEN. DAMALS WAR M(EISTER) SAMUEL HALLE PASTOR PRIM(ARIUS). JOHANNES POSSARDUS DIACONUS. GEDENKE IHRER GOTT IM BESTEN. PETRUS SCHULTZE REGIRENDER BURGEMEISTER, CHRISTOPH KARGE EXCONSUL, CHRISTIAN GRUNBERG, CHRISTIAN HABERLAND, CHRISTIAN MARTITIUS, JOHANN FRANCKE UND BALTZER SRUGER SENATORES. CHRISTOP FIEBING SECRETAR (B) F(RANCISCUS) // V(OILLARD) (Tłum. (A): W roku Chrystusa 1660 był ten dzwon odlany. Wówczas pastorem był mistrz Samuel Halle, diakonem Johann Passardus. Polecaj ich Bogu najlepiej. Petrus Schultze zarządzający burmistrz, Christoph Karge były urzędnik, Christoph Karge Exconsul, Christian Grunberg, Christian Haberland, Christian Martitius, Johann Francke und Baltzer Sruger rajcy, Christop Fiebing sekretarz. (B): Franciscus Voillard (ludwisarz))

Comment:

1) Por. M. Tureczek 2015, "Campanae que in confinio sonant", s. 321-330; oraz uwagi na temat dekoracji, s. 511 i in. ; Kubach, s. 271.

Date:

datowanie - 1660

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli