Object structure

Creator:

Turek, Agnieszka ; Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Catalytic oxidation of PAHs in wastewater = Katalityczne utlenianie WWA w ściekach

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Subject and Keywords:

utlenianie ; H2O2 ; GC-MS ; ścieki koksownicze ; katalizator platynowy ; katalizator tytanowy ; WWA ; oxidation ; coking wastewater ; platinum catalyst ; cobalt catalyst ; titanium catalyst ; PAHs

Abstract_pl:

Celem badania było określenie skuteczności usuwania 4, 5- pierścieniowych WWA ze ścieków koksowniczych przy użyciu ditlenku diwodoru w obecności katalizatora kobaltowego, platynowego i tytanowego. Do próbki dodawano odpowiednią ilość ditlenku diwodoru i katalizatorów. Dawka utleniacza wynosiła 7,4 ml i 14,8 ml/l. Próbki mieszano i pozostawiono w warunkach laboratoryjnych przez 12 godzin. Po tym czasie oznaczono stężenie WWA. Ilościową i jakościową analizę chromatograficzną przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym. Największy ubytek (93%) sumarycznej ilości ośmiu WWA osiągnięto przy zastosowaniu dawki utleniacza 7,4 ml/l analizowanych ścieków oraz katalizatora tytanowego.

Abstract:

The aim of the investigations was to determine the effectiveness of the removal of 4, 5 -ring PAHs from coking wastewater using dihydrogen dioxide in the presence of a cobalt, platinum or titanium catalyst. A dose 7.4 mL of dihydrogen dioxide in the amount of and 14.8 mL/L of the analyzed sample were added to the samples. The samples were shaken and stored under laboratory conditions for 12 hours. The concentration of PAHs before and after the oxidation process were determined. ; The quantitative and qualitative chromatographic analysis was carried out using a gas chromatograph coupled with a mass spectrometer (GC-MS). The total concentration of 8 PAHs before oxidation reached the value of 9150 ng/L The concentration of 4-ring compounds and 5-ring PAHs were equal to 6390 ng/L and 2760 ng/L, respectively. The highest decrease (93%) the sum of 8 hydrocarbons using a dose of oxidizer 7.4 ml/L and in the presence of titanium catalyst was achieved.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0015

Pages:

179-190

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego