Object structure

Creator:

Bering, Sławomira ; Iżewska, Anna ; Mazur, Jacek ; Tarnowski, Krzysztof ; Treichel, Piotr

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The possibilities of treatment of stormwater polluted with bofuels in the lamella oil separator = Możliwości oczyszczania w separatorze lamelowym ścieków opadowych zanieczyszczonych biopaliwami

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Subject and Keywords:

ścieki opadowe ; biopaliwo ; zanieczyszczenia ; substancje ropopochodne ; separator lamelowy ; stormwater ; biofuel ; oil derivative substances ; separators

Abstract_pl:

Dobór urządzeń oczyszczających ścieki opadowe powinien uwzględniać zarówno ich ilość i jakość. Z reguły jednak, nie przeprowadza się odpowiednich badań terenowych, a dane dotyczące ilości (natężenie deszczu, współczynniki spływu) i jakości ścieków nieoczyszczonych przyjmuje się na podstawie danych literaturowych. Charakter zanieczyszczeń w ściekach opadowych również może odbiegać od ?zanieczyszczeń literaturowych?, które np. nie uwzględniają zawartych w paliwach biokomponentów. ; Uwzględniając fakt, że zgodnie z normą PN-EN 858 separatory testowane są przy użyciu oleju żeglugowego typu diesel, którego właściwości odpowiedzialne za procesy separacji znacznie odbiegają od obecnie stosowanych paliw rynkowych, może to być przyczyną nieoptymalnego doboru urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, odprowadzane ze zlewni znacznie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np. stacji i terminali paliw. ; Przeprowadzono badania laboratoryjne symulujące warunki mieszania wód opadowych z paliwami i następnie oczyszczania ich w separatorze substancji ropopochodnych. Badaniu poddano rynkowy olej napędowy i czyste biopaliwo. Otrzymano wyraźne różnice stężeń substancji ropopochodnych w ?oczyszczonych? ściekach. Mogą one wskazywać na konieczność zbadania, czy założenia przyjęte przy projektowaniu separatorów będą prawidłowe przy oczyszczaniu ścieków opadowych zanieczyszczonych współczesnymi paliwami rynkowymi.

Abstract:

Laboratory tests were conducted simulating the process of polluting stormwater with fuels and afterwards treating this sewage in the separator of oil derivative substances. The diesel oil - ON and the pure biofuel - BIO 100, available on the market, were the subject of the tests. ; Depending on the kind of fuel, the differences in the concentration of oil derivative substances in the ?treated? sewage were in the range of several hundred percent. Such big differences show the necessity for examination whether the assumptions accepted while designing separators will also be correct in the case of treating stormwater polluted with contemporary fuels available on the market, includuing biofuels.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0001

Pages:

5-15

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego