Object structure

Creator:

Jóźwik, Renata

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Modern-day public space in the historical context of a city - new development of the Cathedral Square (Domplatz) in Hamburg = Współczesna przestrzeń publiczna w historycznym kontekście miasta - nowe zagospodarowanie Placu Katedralnego (Domplatz) w Hamburgu

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Subject and Keywords:

współczesna przestrzeń placu ; historyczna tożsamość miejsca ; Hamburg ; current area of square ; historical identity of a location

Abstract_pl:

W referacie przedstawiono historię przekształcania się jednego z najstarszych miejsc Hamburga - Placu Katedralnego (Domplatz) oraz wpływ czynników historycznych na koncepcję jego zagospodarowania. Burzliwa historia, przede wszystkim konsekwencje II wojny światowej, doprowadziła do zatarcia jego historycznego znaczenia. Niezabudowany kwartał po dawnym grodzie i Katedrze Mariackiej przez kilkadziesiąt lat funkcjonował jako nieużytek miejski i parking. ; Podejmowane próby zmiany tego stanu były nieefektywne. Obecnie coraz częściej realizowane są działania rewitalizacyjne, których celem jest odnowa centrów miast, tak aby stały się one konkurencyjne wobec nadmiernie zabudowywanych przedmieść oraz po to, żeby powrócić do tradycji kształtowania miasta europejskiego. Zrealizowany w 2009 roku na Placu Katedralnym zielony skwer miał być pierwotnie zabudowany, ale dzięki sprzeciwowi środowisk miejskich - konserwatorów, archeologów, urbanistów, polityków, jak i głosom społecznym wycofano się z tych planów. ; Zaproponowana i zrealizowana współczesna forma placu nawiązuje do historycznej tożsamości miejsca i honoruje znaczenie miejsca. W artykule odniesiono omawiany przykład do podpisanej w 2011 roku przez Zgromadzenie Generalne UNESCO rekomendacji w sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego.

Abstract:

The article presents the history of transforming one of the oldest places in Hamburg - the Cathedral Square (Domplatz), as well as the influence of historical factors on the conception behind its development. A tumultuous history, especially the consequences of World War II, has led to the diminishment of its historical significance. The undeveloped quarter once occupied by a prehistoric settlement and St. Mary's Cathedral functioned as an urban wasteland and a parking lot for a few decades. ; Attempts to change this state of things proved unsuccessful. Currently, revitalization works aimed at renewing city centers are being realized more and more often, in order to make them become competitive against the overly developed suburbs and so as to return to the tradition of forming a European city. The green area established in the Cathedral Square in 2009 was to be built-up initially, but owing to the objection of urban communities - conservators, archeologists, politicians, as well as public opinion, such plans were abandoned. ; The proposed and realized current form of the square reflects the historical background of the city and honors the importance of the location. The article refers the described example to the Recommendation signed in 2011 by the UNESCO General Conference regarding Historic Urban Landscape.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0020

Pages:

43-50

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego