Object structure

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Sadecka, Zofia

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The effectiveness of organic pollutants removal in constructed wetland with horizontal sub-surface flow = Efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych w oczyszczalni hydrofitowej

Group publication title:

CEER, nr 16 (2015)

Subject and Keywords:

oczyszczanie ścieków ; oczyszczalnie hydrofitowe ; wastewater treatment ; constructed wetlands

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności usuwania ze ścieków zanieczyszczeń organicznych w oczyszczalni hydrofitowej. Średnia skuteczność oczyszczania wyrażona jako obniżenie wartości ChZT w ściekach była na poziomie 77%, dla BZT580%, a dla OWO 82%. Analizowano również wpływ sezonowych zmian temperatury oraz okresu wegetacji i spoczynku roślin na skuteczność oczyszczania ścieków. ; Wyniki badań wykazały obniżenie efektywności usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków wyrażonych przez ChZT i BZT5oraz zawiesiny ogólnej w okresie jesienno-zimowym. W okresie wegetacyjnym obiekt w Małyszynie charakteryzował się efektywnością oczyszczania ścieków na poziomie: 78% dla ChZT, 82% dla BZT5, a w sezonie pozawegetacyjnym skuteczność uległa obniżeniu do 75% w przypadku ChZT oraz 74% dla BZT5. Zawiesina ogólna w okresie wegetacji trzciny usuwana była w 88%, a w okresie powegetacyjnym w 69%.

Abstract:

This paper presents the results of the research work related to the removal efficiency from wastewater organic pollutants and suspended solids at HSSF (horizontal subsurface flow) construcred wetland. The average effectiveness defined as loss of value COD in wastewater has reached 77%, for BOD5- 80% and TOC - 82%. ; The effect of seasonal temperature changes and the period of plant vegetation and rest on the effectiveness of wastewater treatment were also analyzed. The results of the presented research showed a decrease in the efficiency of removing organic pollutants from wastewater and suspended solids in the autumn and winter. ; During the vegetation the object in Małyszyn has been characterized by the effectiveness of wastewater treatment at the level of 78% for COD, 82% for BOD5, and in the non-vegetation period the effectiveness has decreased up to 75% for COD and 74% for BOD5. During the plants growth the total suspension was removed in 88%, whereas during the plants rest efficiency of removing lowered to 69%.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0005

Pages:

69-82

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 16

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego