Object

Title: Effects of catalysts on emissions of pollutants from combustion processes of liquid fuels = Wpływ katalizatorów na emisję zanieczyszczeń z procesów spalania paliw ciekłych

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

Dynamiczny wzrost stosowania paliw nieodnawialnych dla celów energetycznych powoduje zapotrzebowanie na katalizatory poprawiające proces ich spalania. W pracy omówiono katalizatory stosowane głównie w procesach spalania paliw silnikowych i olejów opałowych. ; Katalizatory te pozwalają na podniesienie efektywności procesów utleniania powodując tym samym redukcję emisji zanieczyszczeń. Kluczem do sukcesu jest taki dobór składników katalizatora, który zapewni ograniczenie emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery. Katalizatory wprowadzane są do strefy spalania jako roztwory mieszające się z paliwem, lub do powietrza dostarczanego do procesu spalania. ; W skład omawianych katalizatorów wchodzą rozpuszczalne w paliwie: kompleksy metaloorganiczne, związki manganu, sole kwasów organicznych, ferrocen i jego pochodne oraz chlorek sodu i chlorek magnezu odpowiedzialne za spalanie sadzy. Priorytetem jest minimalizacja emisji lotnych związków organicznych, tlenków azotu, tlenków siarki i tlenku węgla oraz cząstek stałych.

Abstract:

The dynamic growth of the use of non-renewable fuels for energy purposes results in demand for catalysts to improve their combustion process. The paper describes catalysts used mainly in the processes of combustion of motor fuels and fuel oils. These catalysts make it possible to raise the efficiency of oxidation processes simultanously reducing the emission of pollutants. ; The key to success is the selection of catalyst compounds that will reduce harmful emissions of combustion products into the atmosphere. Catalysts are introduced into the combustion zone in form of solutions miscible with fuel or with air supplied to the combustion process. ; The following compounds soluble in fuel are inclused in the composition of the described catalysts: organometallic complexes, manganese compounds, salts originated from organic acids, ferrocen and its derivatives and sodium chloride and magnesium chloride responsible for burning the soot (chlorides). The priority is to minimize emissions of volatile organic compounds, nitrogen oxides, sulphur oxides, and carbon monoxide, as well as particulate matter.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47325

DOI:

10.2478/ceer-2014-0011

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information