Object structure

Creator:

Suchowska-Kisielewicz, Monika

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

The methods to intensify waste decomposition = Metody intensyfikacji degradacji odpadów

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Subject and Keywords:

zagospodarowanie odpadów ; składowiska ; emisja zanieczyszczeń ; recylkulacja odcieków ; degradacja odpadów ; landfills ; leachate ; municipal solid waste ; mechanical biological treatment wastes ; recirculation ; aerobic degradation

Abstract_pl:

Wzrost świadomości procesów przebiegających na składowiskach oraz wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów przyczyniły się do szukania nowych dróg rozwiązań dla metod zagospodarowywania odpadów. Tradycyjne składowiska projektowane są jako składowiska "suche" ukierunkowane na minimalizację ilości powstających odcieków. ; Rozkład odpadów na takich składowiskach przebiega w warunkach beztlenowych z ograniczonym dostępem wilgoci. Procesy w nich zachodzące przebiegają wolno, a emisje zanieczyszczeń usuwanych wraz z odciekami i biogazem powodują długotrwałe zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. ; Składowiska te jeszcze wiele lat po ich zamknięciu wymagają długotrwałego i kosztownego monitoringu kontroli wielkości emisji zanieczyszczeń. Technologie takie jak przetwarzanie odpadów przed ich składowaniem oraz techniki intensyfikacji procesów rozkładu odpadów zdeponowanych na składowiskach, są rozwiązaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie celów stawianych współczesnej gospodarce odpadowej. ; W artykule przedstawiono wpływ recyrkulacji odcieków, tlenowej degradacji odpadów na składowisku oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przed ich składowaniem, na zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze składowisk w oparciu o dane literaturowe.

Abstract:

Landfilling is still a popular waste disposal method. However, currently it is insufficient practice for effective waste management. Conventional waste disposal leads to pollutant emissions by a long periods of time and requires applying specific emission control and treatment method. Old landfill might require aftercare for decades or centuries. ; The consequences of this is long -term risks for environment and human health. Currently, the primary task posed for modern landfill management systems is the use of efficient and economic technology of waste treatment and disposal. ; The paper presents, according data from subject literature, the impact of leachate recirculation and aerobic degradation of waste and mechanical-biological treatment of wastes before their storage on the reduction of pollution emissions from landfills.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

59-73

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego