Object structure

Creator:

Alsabry, Abdrahman

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Determination of moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise = Wyznaczenie współczynnika przenoszenia wilgoci w materiałach budowlanych na podstawie danych o kinetyce jednokierunkowego podciągania kapilarnego

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

współczynnik przenoszenia wilgoci ; podciąganie kapilarne ; transport wilgoci ; modele matematyczne ; moisture transport goefficient ; capillart rise ; capillart transport ; mathematical model

Abstract_pl:

Zjawiska transportu wilgoci zachodzące w porowatych materiałach budowlanych składają się na bardzo skomplikowany proces, gdyż oprócz przepływów molekularnych może występować w ich porach również dyfuzja powierzchniowa, transport kapilarny i inne rodzaje transportu. Równocześnie mogą zachodzić procesy sorpcji lub desorpcji, przemiany fazowe, w warunkach nierównowagi cieplnej zjawiska termodyfuzji. ; To, czy i z jaką intensywnością będą się ujawniać poszczególne zjawiska, zależy od struktury porowatości danego materiału i jego właściwości cieplno-wilgotnościowych. Materiały budowlane w większości mają budowę kapilarno-porowatą, umożliwiającą pochłanianie wody, która może wnikać w głąb materiału wypełniając całkowicie lub tylko częściowo jego pory. ; Przez stan wilgotnościowy przegród budowlanych rozumie się całokształt przebiegu procesów związanych z zawilgoceniem i wysychaniem materiałów w przegrodach budowlanych. W artykule zaproponowano przez autora oryginalny opis matematyczny i procedurę obliczeniową wyznaczenia współczynnika przenoszenia wilgoci w materiałach budowlanych na podstawie danych o kinetyce jednokierunkowego podciągania kapilarnego.

Abstract:

The article presents an original mathematical presentation and calculation procedure to determine a moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

313-318

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego