Object structure

Creator:

Adynkiewicz-Piragas, Mariusz ; Lejcuś, Iwona

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Hydromorphological river assessment of degraded land in the region of open cast mines = Ocena stanu hydromorfologicznego rzek terenów zdegradowanych w rejonie kopalń odkrywkowych

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

ocena stanu rzek ; obszary zalewowe ; tereny zdegradowane ; river ; hydromorphology ; river bed

Abstract_pl:

Rzeki wraz z obszarami zalewowymi tworzą jeden z najcenniejszych elementów otaczającego nas krajobrazu. Na przestrzeni wieków antropogeniczne oddziaływania doprowadziły do licznych przekształceń ekosystemu rzecznego. W wyniku przeprowadzonych badań koryt rzecznych zauważono konieczność przeprowadzenia działań naprawczych i renatryzacyjnych. ; Zaistniała zatem potrzeba oceny aktualnego stanu cieków. Ocena ta ma na celu wskazanie odcinków przekształconych i zdegradowanych, na których należy podjąć odpowiednie działania naprawcze. Takie badania przeprowadzono w rejonie kopalni odkrywkowej PGE KWB Turów, które obejmowały ocenę stanu hydromorfolicznego następujących rzek: Nysa Łużycka do ujścia Miedzianki i Miedziankę.

Abstract:

River and floodplains form one of the most valuable elements of the surrounding landscape. Over the centuries, anthropogenic impacts have led to numerous transformations of river ecosystem. Following this study, river beds noted the need for corrective action and renaturalisation. Therefore, there was a need to assess the current state of watercourses. ; This assessment is designed to identify transformed and degraded sections on which appropriate corrective action should be taken. Such studies were conducted in the area of quarries PGE KWB Turow. The studies included an assessment of hydromorphological state of the following rivers: The Lusatian Neisse to the mouth of the Miedzianka and Miedzianka river.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

301-311

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego