Object structure

Creator:

Fagiewicz, Katarzyna

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

The sozological and hygrographic maps of Poland as a basis for the analysis of environmental changes in mining areas = Sozologiczne i hydrograficzne mapy Polski jako podstawa do analizy zmian środowiska na terenach górniczych

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Subject and Keywords:

mapy sozologiczne ; mapy hydrograficzne ; tereny pogórnicze ; węgiel brunatny ; thematic databases ; geographic information system (GIS) ; mining and post-mining areas

Abstract_pl:

W nadchodzących dziesięcioleciach znaczne zasoby własne węgla brunatnego stanowić będą rolę stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Fakt ten świadczy o znaczeniu problematyki obszarów górniczych w przestrzeni geograficznej oraz wiąże się ze wzrostem zapotrzebowaniu na dane dotyczące ich struktury i funkcjonowania. ; W opracowaniu zwrócono uwagę na potencjał informacyjny bazy danych sozologicznych i hydrograficznych oraz utworzonej na ich podstawie numerycznej Mapy sozologicznej i Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000. Stanowią one opracowany, wdrożony i funkcjonujący system informacji przestrzennej, realizujący wszystkie zadania GIS. ; Zaproponowano adaptacje i rozwinięcie tego systemu do poziomu szczegółowości umożliwiającego jego aplikację w kompleksowych studiach geośrodowiskowych i krajobrazowych na terenach górniczych i pogórniczych Środkowego Nadodrza. ; Odpowiednio ukształtowana struktura systemu informacji stanowi unikatowe narzędzie diagnozowania zmian środowiska przyrodniczego obszarów górniczych w aspekcie ilościowym, systematyzującym i prognostycznym oraz element wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie planowania przestrzennego.

Abstract:

In the forthcoming decades large resources of lignite are going to play a role of energy security stabiliser in Poland. This proves the significance of the problems of mining areas in geographical space and entails an increased demand for data on their structure and functioning. ; This paper shows the informative potential of the sozological and hydrographic database and the numerical Sozological and Hydrographical Maps of Poland, scale 1:50,000, which were created based on the data. The maps are a designed, implemented and functioning system of spatial information, fulfilling all tasks of GIS. ; The paper proposes a method of adapting and developing the system to a degree of detail which permits to employ it in comprehensive geoenvironmental and landscape studies in the mining and post-mining areas of the Middle Odra Region. ; The properly structured information system is a unique tool for diagnosing changes in the natural environment of mining areas in the aspects of quantifying, systematising and forecasting and constitutes an auxiliary element in making spatial planning decisions.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

58-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego