Object structure

Creator:

Czerwińska, Małgorzata ; Grzelecka, Elwira

Title:

Między realem a siecią - o czasie wolnym i partycypacji w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych = Between real and the web - about leisure time and participation in culture families of children with alcohol

Group publication title:

Relacje, t. 3

Subject and Keywords:

czas wolny ; kultura ; partycypacja ; dzieci alkoholików ; alkohol ; leisure time ; culture ; participations ; children from alcoholic families ; alcoholism

Abstract_pl:

Problematyka dotycząca funkcjonowania dzieci alkoholików, traktowana interdyscyplinarnie, niezmiennie pozostaje przedmiotem różnego typu badań i analiz. Uczestniczenie w kulturze i wypełnianie czasu wolnego stanowi ważny element psychospołecznego funkcjonowania tych dzieci, jednak aspekt ten jest rzadko poruszaną kwestią. W artykule przedstawiono wybrane narracje dzieci alkoholików, które zostały objęte badaniami nad ich partycypacją w kulturze i organizacją czasu wolnego. Wypowiedzi te ukazują stosunek badanych dzieci do czasu wolnego oraz uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze. Na zakończenie w artykule wyłoniono postulaty badawcze i praktyczne.

Abstract:

The issues regarding the functioning of children from alcoholic families, treated interdisciplinary, are the subject of various studies and analyzes. Participation in culture and filling free time is an important element of the psychosocial functioning of these children, however, this aspect is rarely analysed. The article presents selected narrations of children from alcoholic families that have taken part in studies into their participation in culture and organization of free time. Their stories reveal the children?s attitudes to free time and to participation in widely understood culture. Finally, the article presents practical and research postulates.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

95-107

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 3

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego