Object structure

Creator:

Kabat, Małgorzata

Title:

Educational environment of teachers: University = Środowisko edukacji nauczyciela: uniwersytet

Group publication title:

Relacje, t. 3

Subject and Keywords:

Uniwersytet ; środowisko ; kreatywność ; atmosfera edukacyjna ; university ; teacher ; environment ; educational atmosphere ; creativity

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono intelektualny klimat obejmujący edukację nauczyciela, który jest kształcony w wielowiekowej wszechnicy wiedzy - uniwersytecie. Architektura uczelni sprzyja zdobywaniu wyższego wykształcenia, ale musi ulec przekształceniom w zależności od potrzeb i oczekiwań zewnętrznej rzeczywistości. W tekście pokazano wybrane niuanse wzajemnych relacji pomiędzy uczelnią, jej organizacją, kształtem urbanistycznym a odbywającą się tam edukacją nauczyciela, które razem tworzą niepowtarzalne środowisko. Środowisko to wymaga jednak konkretnych modernizacji, które starano się wybiórczo naświetlić. Całość rozważań podsumowano.

Abstract:

The intellectual atmosphere of teachers' education, who get it at the centuriesold institution - university, has been presented in the article. The architecture of university encourages getting higher education, but it must undergo transformations depending on the needs and expectations of the external reality. Selected nuances of the mutual relations between university, its organization, urban shape and the teachers' education taking place there, which together form a unique environment, have been shown in the text. This environment, however, requires specific modernization, which the author has attempted to highlight selectively. The whole of the considerations have been summed up.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-30

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 3

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego