Object structure

Creator:

Libera, Leszek

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Zagadka "Ucieczki" = The riddle of "Escape"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Bürger, Gottfried August (poeta niemiecki ; 1747-1794) ; "Lenora" ; "Ucieczka" ; ballada ; "Escape" ; ballade

Abstract_pl:

Nie udało się w niniejszym szkicu rozwiązać zagadki "Ucieczki". Trzy podstawowe i powiązane ze sobą pytania o czas i miejsce powstania utworu oraz jego przesłanie skutecznie bronią się przed jednoznaczną i przekonującą odpowiedzią. Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa żadnych z przedstawionych hipotez co do czasu i miejsca powstania utworu. Jaki cel przyświecał poecie przy pisaniu i publikowaniu tej ballady - tę tajemnicę zabrał Mickiewicz do grobu. Próby klasyfikowania "Ucieczki" jako eksperymentu (jak chce Juliusz Kleiner) lub ćwiczenia warsztatowego (Maria Żmigrodzka) są raczej świadectwem kapitulacji przed tekstem, który - nawiązując pośrednio do oryginału Bürgera - jest jednak niczym innym, jak polską wersją "Lenory", podobnie jak "Świetlana" Żukowskiego jest jej rosyjską wersją, ale znajdując się poza ramami tomu z "Balladami i romansami" z roku 1822, robi wrażenie utworu osobliwie osamotnionego.

Abstract:

This sketch has failed to solve the puzzle of "Escape" ["Ucieczka"]. Three basic interrelated questions about the time and place of the work's origin and its message effectively defend themselves against a clear and convincing answer. One cannot exclude the probability of any of the presented hypotheses as to the time and place of the work's origin. What was Mickiewicz's purpose while writing and publishing this ballad still remains the mystery the poet took to his grave. The attempts to categorize "Escape" as an experiment (as Kleiner wants) or a poetry workshop exercise (Maria Żmigrodzka) are rather a testimony of surrender to the text, which - referring indirectly to Bürger's original - is nothing but a Polish version of "Lenora", like "Świetlana" by Żukowski is its Russian version. However, being taken out of the volume "Ballady i romanse" of 1822 it gives the impression of an oddly isolated work.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

211-231

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego