Object structure

Creator:

Dzikowski, Piotr

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Developing the innovation potential of SMEs on the example of a medium sized family business functioning in a global supply chain = Rozwój potencjału innowacyjnego MŚP na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego funkcjonującego w globalnym łańcuchu dostaw

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

innowacyjnośc w sektorze MŚP ; przedsiębiorstwa rodzinne ; ryzyko inwestycyjne ; przedsiębiorstwa komunikacji publicznej ; innovation potential of SMEs ; family business ; public service vehicle industry

Abstract_pl:

Wiekszość przedsiębiorstw rodzimych z sektora MSP nie stać na ponoszenie ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego nietrafionych decyzji związanych z działalnością innowacyjną. Ryzyko niepowodzenia można znacznie obniżyć nawiązując współpracę z odbiorcami stojącymi na znacznie wyższym poziomie rozwoju innowacyjnego. Głównym celem artykułu jest opis procesu stopniowego zwiększania potencjału innowacyjnego polskiego przedsiębiorstwa rodzinnego osiągniętego w wyniku współpracy w ramach globalnych łańcuchów przemysłowych funkcjonujących w branży pojazdów komunikacji publicznej.

Abstract:

Most domestic companies from the SME sector cannot afford to bear the risk of unsuitable technological, market and financial decisions related to innovation activities. The risk of failure can be significantly reduced by entering into a cooperation with customers standing at a much higher level of innovative development. The main goal of this article is to describe the process of gradually increasing the innovative capacity of the Polish family business that has been achieved through the cooperation within the global industrial chain operating in the field of public service vehicle industry.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0008-6

Pages:

101-113

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego