Object structure

Creator:

Świadek, Arkadiusz ; Wiśniewska, Joanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Endogenous or exogenous innovative development in companies on regional level? Case study - lubuskie voivoidship = Endogeniczny czy egzogeniczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach na poziomie regionalnym? Studium przypadku - województwo lubuskie

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

endogeniczny rozwój innowacji ; ezogeniczna teoria wzrostu gospodarczego ; przedsiębiorstwa w województwie lubuskim ; wzrost gospodarczy ; konwergencja regionów ; endogenous innovative development ; exogenous growth theory ; lubuskie voivodeship ; convergences processes

Abstract_pl:

W chwili obecnej teoria wzrostu endogenicznego staje się coraz bardziej popularna w świecie nauki, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Ten artykuł ma na celu ukazać, w oparciu o przypadek regionu lubuskiego, potrzebę i sens aplikacji tej teorii w polskich regionach. Ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski, w tym lubuskiego, nie są one w stanie osiągnąć wzrostu gospodarczego podobnego jak regiony w krajach rozwiniętych. To wyjaśnia różnice gospodarcze pomiędzy regionami Polski i wysokorozwiniętymi regionami Europy i świata. Stymulowanie wzrostu gospodarczego w takich przypadkach jest niewystarczające, ze względu na słabość w regionach czynników wewnętrznych. Dlatego w celu akceleracji rozwoju wewnętrznego istotne jest wzmocnienie go impulsami zewnętrznymi. Oznacza to, że teoria wzrostu endogenicznego nie ma racji bytu w warunkach słabo rozwiniętych regionów Polski. Bez czynników zewnętrznych, nie może będą możliwe procesy konwergencji. Dlatego rozwój gospodarczy polskich regionów powinien być oparty na egzogennej teorii wzrostu gospodarczego.

Abstract:

At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for lubuskie case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. Due to the low level of economic development of many Polish regions, including Lubuskie, they are unable to growth in a comparable rate as regions in developed countries. This explains the economic divergence between polish regions and the highly developed regions of Europe and the World. Stimulating economic growth are insufficient in such cases, because of the weakness of the internal factors in regions. Therefore it is important to strengthen an external impulses to keepinternal development. It means that the endogenous growth theory is no reason to exist, in conditions of poor Polish regions. Without external inputs there can't be convergences processes. Therefore, the economic development of the of Polish regions should be based on the exogenous growth theory.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0007-7

Pages:

86-100

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego