Object structure

Creator:

Jaremczuk, Kazimierz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The significance of the quality and quantity in the management of an organization = Znaczenie ilości i jakości w zarządzaniu organizacją

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

zarządzanie organizacją ; jakość w zarządzaniu ; wiedza ilościowa ; ilość ; management of organization ; quality in the management ; quantity in the management

Abstract_pl:

Artykuł stanowi próbę rozpoznawania przesłanek jakości w procesie zarządzania poprzez wskazanie na konsekwencje redukcji opisu osoby pracownika w kategoriach tylko ilościowych. Akcentowanie racjonalnej postawy w procesie zarządzania może prowadzić do idealnego obrazu osoby pracownika, która funkcjonuje w rzeczywistości kreowanej przez kwantyfikację i operacjonalizację. Dominacja znaczenia wiedzy ilościowej, to dominacja nierealnego, nierzeczywistego obrazu osoby pracownika w procesie zarządzania. Proces ten prowadzić może do reifikacji i prymatu rzeczy wobec osoby pracownika, tym samym do pomijana różnorodnych możliwości działań podmiotu, którego częścią jest rzeczywistość w organizacji i jej otoczeniu.

Abstract:

The article is an attempt to recognise the premises of quality in the management process by pointing to the consequences of reducing the description of an employee as a person to only quantitative categories. Focusing on the rational attitude in the management process may lead to creating an ideal image of the employee, who functions in a reality which is created by quantification and operationalisation. A dominant significance of quantitative knowledge means a domination of an unreal image of the person of an employee in the management process. This process may lead to a reification and primacy of the thing over the employee as a person, and therefore to omitting the various potentialities for activity of the subject, whose element is the reality in an organization and its environment.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0005-9

Pages:

65-74

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego