Object structure

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The role of leaders in managing organisation boundaries

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

zarządzanie organizacją ; procesy zarządzania ; zarządzanie granicami organizacji ; rola przywódcy ; liderzy organizacji ; management processes ; managing organisation's boundaries ; role of leaders ; leaders in organisations

Abstract_pl:

W artykule, wskazując na znaczenie koncepcji granic w teorii i praktyce nauk organizacji i zarządzania, podjęto próbę charakterystyki roli przywódców w procesach zarządzania granicami organizacji. Punktem wyjścia Autorzy uczynili założenie, że postrzeganie organizacji w kategoriach systemu otwartego, prowadzącego wymianę z otoczeniem, pozwala na wyprowadzenie wniosku, że powodzenie organizacji uzależnione jest od sprawności współpracy z otoczeniem, realizowanej przy wykorzystaniu granic, co oznacza, że granice nie są mało istotnymi, peryferyjnymi komponentami systemu zarządzania organizacją, ale stanowią jego krytyczną składową determinującą możliwość prawidłowego zdefiniowania aktywności organizacji i zachowań jej uczestników. Przyjęcie powyższego założenia pozwoliło na określenie roli przywództwa w procesie zarządzania granicami. W artykule odniesiono się do istoty przywództwa XXI wieku, zmieniającego się paradygmatu konkurencji, wpływu procesów globalizacji i różnorodności na działalność kierowniczą, roli kultury organizacyjnej oraz przekształceń procesów zarządzania.

Abstract:

The paper notes the importance of the boundary concept in the organisation and management theory and practice and attempts at identifying the role of leaders in the organisation's boundary management processes. The starting point is the assumption that looking at an organisation as an open system which interacts with its environment validates a claim that an organisation's success depends on the efficiency of such interaction with the environment, taking place across boundaries, which means that boundaries are not unimportant, peripheral components of the organisation management system, but rather its critical constituents, determining the ability to correctly define the organisation's operations and behaviours of its stakeholders. This assumption required the consequent identification of the role of leadership in the boundary management processes. The paper discusses the role of leadership in the 21st century, the evolving competition paradigm, the impact of globalisation and diversity on corporate management, the role of organisational culture and management process transformation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0001-0

Pages:

7-22

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego