Object structure

Creator:

Trzop, Beata ; Witkiewicz, Magdalena

Title:

Aktywizacja kobiet dojrzałych na lubuskim rynku pracy: mit czy rzeczywistość? = Activation of mature women in the labour market of Lubuskie region: a myth or reality?

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

starzenie się społeczeństwa ; cykle życia ; dyskryminacja dojrzałych kobiet na rynku pracy ; ageing societies ; life cycles ; discrimination against mature women in the labour market

Abstract_pl:

Problematyka artykułu dotyczy obecności kobiet dojrzałych na lubuskim rynku pracy. Kategorią będącą przedmiotem zainteresowań są kobiety po 50. roku życia. Zaproponowana kategoryzacja wiekowa badanych jest ściśle związana z procesami dotyczącymi kobiet lokujących się na przełomie średniej późnej dorosłości oraz u progu późnej dorosłości. Wśród najważniejszych czynników należy tu wskazać schyłek bądź wygaśnięcie aktywności zawodowej. Poza licznymi rolami społecznymi kobiet dojrzałych (matki dorosłych dzieci, babcie, żony/partnerki, córki-opiekunki) szczególnie interesuje nas rola dojrzałego pracownika. ; Jest to także ważne zagadnienie w kontekście wczesnej dezaktywizacji zawodowej i czynników wypychających i zatrzymujących dojrzałych pracowników na rynku pracy. Analizowane w artykule dane empiryczne (statystyki publiczne, dostępne dane pochodzące z instytucji rynku pracy, dane z raportów badań zrealizowanych w obszarze rynku pracy w Polsce) pozwolą ostatecznie odnieść się do problematyki starzejącego się rynku pracy, dyskryminacji kobiet na rynku pracy i ukazania ewentualnych strategii zagospodarowania dojrzałego pracownika.

Abstract:

The article discusses the presence of mature women in the labour market of Lubuskie region. The category studied in this paper are women over 50. This age categorization of the respondents is closely linked to the processes that locate the respondents between late middle adulthood and late adulthood. The most important factors which should be pointed out is the decline or end of their professional activity. Apart from numerous social roles of mature women (mothers of adult children, grandmothers, wives/partners, daughters - carers) we focus on mature women as mature employees. ; The issue is essential in the context of their early withdrawal from the labour market and factors pushing out and keeping mature employees in the labour market. The empirical data analysed in the paper (public statistics, data from labour market institutions, research reports from studies conducted in Poland) are used to present the issues that refer to ageing labour market, discrimination against women in the labour market, as well as possible strategies of utilising mature employees.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

177-192

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego