Object

Title: Programowanie rozwoju ekonomii społecznej w perspektywie socjologicznej. Zarys problematyki = Programming the development of the social economy in sociological perspective. An outline of the issues

Creator:

Górnicka, Krystyna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 2

Abstract_pl:

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie programowania rozwoju ekonomii społecznej jako potencjalnego przedmiotu analiz socjologicznych. Zagadnienie to było do tej pory rzadko poruszane przez badaczy. Obecnie coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na łączenie działań uwzględniających rachunek ekonomiczny z działaniami społecznymi nakierowanymi na pomoc człowiekowi zagrożonemu marginalizacją. Jednocześnie stopniowo zwiększane są środki finansowe przeznaczane na działania związane z ekonomią społeczną. ; Warto w związku z tym przyjrzeć się strukturze i procesowi programowania tych działań na rożnych szczeblach - europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Programowanie strategiczne nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie dla jakości zarządzania sprawami publicznymi, gdyż brak efektywnych układów instytucjonalnych oraz systemów programowania prowadzi do ograniczenia procesów rozwojowych państwa. Z socjologicznego punktu widzenia w zakresie programowania rozwoju ekonomii społecznej interesujące mogą być zagadnienia związane z dostosowaniem planowanych działań do specyfiki i problemów, jakie występują na rożnych poziomach, oraz to, czy mają one realne szanse powodzenia.

Abstract:

The main purpose of this article is to present programming the development of social economy as a potential subject of sociological analysis. This problem has so far been rarely discussed by the researchers. Today, there is a growing need to combine measures taking into account the economic balance of the social activities directed to help a man threatened with marginalization. At the same time the financial resources allocated for activities related to social economy are being gradually increased. ; It is, therefore, worth looking at the structure and process of programming these measures at different levels - European, national, regional and local. Strategic programming becomes crucial, especially for the quality of governance, because the lack of effective institutional arrangements and programming systems leads to a reduction of developmental processes of a state. The topics related to adjustment of planned activities to the specifics and problems that exist at different levels and their chances of becoming successful may be interesting from a sociological point of view in programming the development of social economy.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46388

Pages:

105-116

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information