Object structure

Creator:

Góralewska-Słońska, Anna Maria

Title:

Mobbing w środowisku pracy. Rys teoretyczny = Workplace mobbing - theoretical perspective

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

definicja mobbingu ; fazy i działania mobbingowe ; czynniki determinujące mobbing ; konsekwencje mobbingu ; definition of mobbing ; mobbing phases and activities ; factors determining mobbing ; consequences of mobbing

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano podstawowe definicje mobbingu, przedstawiono działania mobbingowe i przebieg procesu mobbingu. Scharakteryzowane zostały uwarunkowania mobbingu w czterech wymiarach: (1) czynników osobowościowych mobbera, (2) czynników osobowościowo-społecznych determinujących zostanie ofiarą mobbingu, a także (3) czynników organizacyjnych i (4) czynników społeczno-ekonomicznych. Przedstawiono także konsekwencje mobbingu dla jednostki, organizacji i społeczeństwa. Problem mobbingu pozostał ujęty jako ważna patologia organizacyjna.

Abstract:

The article presents major definitions of mobbing, mobbing activities and mobbing processes. It describes mobbing determinants in four aspects: (1) personality traits of the mobber, (2) personality and social factors determining a mobbing victim, (3) organizational factors and (4) socioeconomic factors. The article also discusses the consequences of mobbing for the individual, organization and society. Mobbing is presented as a major organizational pathology.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

61-74

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego