Object structure

Creator:

Radziewicz-Winnicki, Andrzej

Title:

Magia rewitalizacji w dobie niepokojącej nowoczesności = Magic of Revitalization in the Age of Disturbing Modernity

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

magia ; rewitalizacja ; niepokojąca nowoczesność ; magic ; revitalization ; anxieties of modernity

Abstract_pl:

Artykuł próbuje poddać analizie procesy związane (uwikłane) z metodologiczną, intelektualną i kulturową tradycją takich pojęć, jak magia i rewitalizacja, występujących w naukach społecznych w XXI wieku wraz z odwołaniem się do niektórych możliwych uwarunkowań. Wiele dyscyplin powinno zwrócić uwagę na procesy nazwane związane z modernizacją struktur społecznych poprzez wykorzystanie zawartych w artykule treści. W szczególności ekonomiczne i kulturowe determinanty wybranych problemów oraz kierunek transformacji, który przebiega w polskim demokratyczno-normatywnym porządku społeczeństwa postmonocentrycznego, jest krytykowany nie tylko przez autora, lecz również akademickich profesorów, wykładowców oraz studentów. Jednakże w końcu artykułu autor wyraża własny optymizm co do waloryzacji podnoszonych kwestii, jak i przemawia za stosowaniem problematyki magii rewitalizacji w Polsce oraz w postindustrialnym świecie.

Abstract:

The paper attempts to analyze the processes related to methodological, intellectual and cultural tradition of such notions as magic and revitalization occurring in social sciences in the XXI century with reference to some possible conditions. Many disciplines should pay attention to the processes connected with modernization of social structures through the use of the contents included in this article. In particular, economic and cultural determinants of selected issues and the direction of the transformation that occur in Polish democratic and normative order of post-monocentric society are criticized not only by the author but also university professors, lecturers and students. However, at the end of the paper, the author remains optimistic about the valorization of the issues raised above and the application of the magic of revitalization in Poland and in the postindustrial world.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

11-27

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego