Object structure

Creator:

Tumaleva, Elena

Title:

Wirtualny komponent informacyjno-edukacyjnego środowiska szkoły wyższej jako warunek przygotowania nauczyciela = Virtual component of information and educational environment for higher education as a condition of teacher preparation

Group publication title:

Relacje, t. 1

Subject and Keywords:

środowisko informacyjno-edukacyjne ; technologie IT ; wirtualny komponent szkoły wyższej ; wielopoziomowość kształcenia pedagogicznego ; information and educational environment ; information technology ; virtual component of higher education ; multi-level teacher training

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono cele i zadania informacyjno-edukacyjnego środowiska szkoły wyższej. Należą do nich: monitoring i wsparcie informacyjne procesów dydaktycznych i badań naukowych oraz doradztwo zawodowe studentów i słuchaczy szkół wyższych. Pokazana została realizacja zadań środowiska informacyjno-edukacyjnego na przykładzie uniwersytetów Federacji Rosyjskiej. Opisane są zasady przygotowania specjalistów w zakresie technologii informacyjnych, odpowiedzialność za tworzenie własnego środowiska informacyjnego; etapy kształcenia specjalistów w tym zakresie na przykładzie kształcenia pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu Państwowego im. Herzena. Przeanalizowano czynniki efektywności funkcjonowania środowiska informacyjnego. Słowa klucze: środowisko informacyjno-edukacyjne, technologie informacyjne, wirtualny komponent szkoły wyższej, wielopoziomowość kształcenia pedagogicznego

Abstract:

The objectives and tasks of information-educational environment for higher education are presented. These include: monitoring and information support of teaching processes, scientific research; career counselling for students. The implementation of tasks for information and education environment at the examples of the universities of the Russian Federation is presented. The training rules for specialists in the field of information technology as well as the responsibility for creating their own information environment are described at the example of Herzen National State University. The factors of the effectiveness of information environment are analyzed. Keywords: information and educational environment, information technology, the virtual component of higher education, multi-level teacher training

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

9-24

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego