Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Matuszczak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Integration of spendings on the agricultural sector in the national budget and the budgets of voivodes in Poland in the long term (2000-2013) = Integracja wydatków na sektor rolny w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w Polsce w długim okresie (2000-2013)

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

sektor rolny ; budżet centralny ; budżety wojewodów ; wydatki ; komplementarność ; substytucyjność ; agriculture ; central budget ; budgets of vovodes ; expenses ; complementarity ; substitutability

Abstract_pl:

Celem artykułu było wskazanie na obszary integracji wydatków na sektor rolny w budżecie centralnym i w budżetach wojewodów w latach 2000-2013, ze wskazaniem na zachodzące procesy ich komplementarności i substytucyjności. Przeanalizowano wydatki z krajowego oraz unijnego budżetu płynące do sektora rolnego w Polsce, wykazując na ich istotne zwiększenie po integracji Polski z UE. Zauważalne było jednocześnie, że rosnące wydatki na sektor rolny z budżetu krajowego mogły być "wymuszane" przez rosnące środki z UE. Wskazuje to na ich integralność rozumianą jako komplementarność wobec siebie. Następnie ukazano komplementarności i substytucyjności wydatków na sektor rolny w centralnych budżetach rolnych i budżetach wojewodów z uwzględnieniem finansowania projektów z udziałem środków europejskich, zaznaczając utrwalające się tendencje.

Abstract:

The purpose of this article is to identify the areas of integration spendings on the agricultural sector in the national budget and the budgets of voivodes in the years 2000-2013, with an indication of the processes of their complementarity and substitutability. There was analyzed the expenditures of national and the EU budget flowing to the agricultural sector in Poland, showing their significant increase after the Polish integration with the EU. Was noticeable, however, that increasing spendings on the agricultural sector from the national budget could be "enforced" by increasing funding from the EU. This indicates the integrity understood as complementary to each other. Then shown the complementarity and substitutability spendings on the agricultural sector in the central agricultural budgets and the budgets of voivodes with regard to the financing of projects involving EU funds, noting ongoing trends.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0073

Pages:

304-314

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego