Object structure

Creator:

Trippner, Paweł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Appraisal of fnancial situation of the Polish Banking Sector from 2008 to 2012 = Ocena sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego w latach 2008-2012

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

system bankowy ; wskaźnik finansowy ; analiza kondycji finansowej ; ekonomiczna wartość dodana ; pośrednik finansowy ; banking system ; financial ratio ; financial condition analysis ; economic value added ; financial intermediary

Abstract_pl:

System bankowy stanowi bardzo ważny element systemu finansowego państwa. Banki, jako instytucje zaufania publicznego odgrywają kluczową w procesie transformacji oszczędności w inwestycje, co bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Utrzymywanie się sektora bankowego w dobrej kondycji finansowej jest gwarancją stabilności systemu finansowego oraz rozwoju gospodarczego Polski. Celem artykułu jest prezentacja istoty funkcjonowania banków, jako instytucji finansowych, zaprezentowanie ich znaczenia w gospodarce oraz charakterystyka różnych metod oceny ich kondycji finansowej. Do realizacji powyższych celów sformułowana została hipoteza badawcza, według której, kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce uległa pogorszeniu w analizowanym okresie, na skutek negatywnego oddziaływanie zawirowań na rynkach finansowych i problemów w sektorach bankowych w krajach Unii Europejskiej.

Abstract:

The banking system is a very important element of the financial system of a country. As institutions of public trust, banks play a crucial role in the process of transforming savings into investments, which directly affects the country?s economic development. Maintaining the banking sector in a good financial condition guarantees stability of the financial system and economic development of Poland. The article aims to present the essence of operations of banks as financial institutions, present their role in the economy, and describe various methods of appraising their financial condition. In order to fulfil the above goals, a research hypothesis is put forward stating that the financial condition of the banking sector in Poland deteriorated in the analysed period as a result of an adverse impact of turbulence in financial markets and problems in banking sectors in the European Union countries.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0064

Pages:

184-196

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego