Object structure

Creator:

Andrzejak-Nowara, Małgorzata ; Paluch, Aleksandra

Contributor:

Szott, Mirosława (1987 -) - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Łastowiecki, Janusz - red.

Title:

"Pociąg staje się niby nieskończony...". Podróż pociągiem w poemacie "Dwanaście stacji" Tomasza Różyckiego

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

pociągi ; wagon ; przedział ; stacje kolejowe ; podróż ; droga ; ruch ; labirynt ; rozjazd ; zesłanie ; wywózka ; przesiedleńcy ; przekraczanie śmierci ; trauma ; tymczasowość ; utracony raj ; trains ; wagons ; compartments ; stations ; travel ; road ; traffic ; maze ; junctions ; exile ; deportation ; disposals ; exceeding death ; migrants ; temporariness ; lost paradise

Abstract_pl:

"Dwanaście stacji" Tomasza Różyckiego to pełna ciepła opowieść o mieszkającej w Opolu generacji przesiedleńców z Kresów, która nie zasymilowała się do końca w nowej rzeczywistości i żyje w pewnej izolacji. Młodzi albo tu zostali, albo wyjechali na Zachód. Starsi, nie mogąc znaleźć sobie miejsca, wyruszają z powrotem na Kresy, choć jest to już tylko podróż mentalna. ; W finale peregrynują na odpust do swojej parafii w Glinianach, a do pociągu wsiadają wszyscy - zarówno ci, którzy żyją, jak i ci, którzy już umarli. Podczas podróży główny bohater, nazywany Wnukiem, widzi osoby nieżyjące, które istnieją wyłącznie w jego podświadomości. Pociąg-widmo staje się niby nieskończony. "Dwanaście stacji" przeniósł na scenę Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu Mikołaj Grabowski, co stworzyło nam możliwość porównania oryginalnego tekstu poematu z jego sceniczną adaptacją.

Abstract:

Tomasz Różycki's "Twelve Stations" is a story full of warmth about a generation of migrants from the Eastern Borderlands living in Opole. This generation failed to assimilate to the new reality, therefore they live in a certain isolation. The younger generation either stayed here or moved to the West. The elderly, being unable to find their place, set off back to the Borderlands, although it is only a mental journey. ; In the final, they undertake a journey on a church fair in their parish in Gliniany, and consequently everyone get s onto the train: those who live as well as those who have already died. During the journey, the main character named Grandson sees deceased people, who exist only in his subconsciousness. The ghost train becomes a kind of infinity. "Twelve Stations" were staged in Jan Kochanowski's Theatre in Opole by Mikołaj Grabowski, which created the opportunity to compare the original text of the poem with its stage adaptation.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

195-205

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego