Object structure

Creator:

Gazdecka, Elżbieta

Contributor:

Szott, Mirosława (1987 -) - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Łastowiecki, Janusz - red.

Title:

Pociągi Joanny Chmielewskiej

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

Chmielewska, Joanna (1932-2013) ; autobiografia ; pociągi ; przestrzeń ; PRL ; authobiography ; space ; trains ; People's Republic of Poland

Abstract_pl:

Artykuł ujmuje problem przedstawiania przestrzeni w autobiografii Joanny Chmielewskiej na przykładzie tematyki związanej z koleją. Przytacza, interesujące z punktu widzenia badań kulturowych, przykłady zachowań ludzkich w sytuacji podróży pociągiem w czasach PRL-u. Rozważa problem przedstawiania przestrzeni i dystansu w zależności od relacji międzyludzkich, wrażliwości autora i treści, która jest poruszana w utworze.

Abstract:

The paper discusses the presentation of space in Joanna Chmielewska authobiography, related mainly to the subject matter of railway travel. It cites examples of human behaviour during train journeys in times of the People's Republic of Poland, relevant from the point of view of cultural studies. The paper covers the issue of space and distance presentation in relation to interpersonal relationships, the author sensitivity and the content of the author's work.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

95-102

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego