Object structure

Creator:

Kucharska-Dziedzic, Anita

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Kody geopolityczne w szkicach politycznych Józefa Conrada Korzeniowskiego = Geopolitical codes in Joseph Conrad Korzeniowski?s political novels

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

Conrad, Joseph (właści. Korzeniowski, Józef Teodor Konrad ; pisarz ; 1857-1924) ; szkice polityczne ; I (pierwsza) wojna światowa ; political novels ; First World War

Abstract_pl:

Józef Conrad Korzeniowski, wybitny polski pisarz zamieszkujący w imperium brytyjskim, pozostał polskim patriotą. Wybuch pierwszej wojny światowej oznaczał zmianę sytuacji politycznej w Europie, a tym samym szansę na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Państwo polskie nie istniało od ponad stu lat po rozbiorze dokonanym przez Niemcy, Austrię i Rosję. Analizie sytuacji Polaków oraz perspektywom odzyskania niepodległości Conrad poświęcił dwa szkice polityczne. ; "The Crime of Partition" był tekstem skierowanym do odbiorcy literatury, także czytelnika polskiego. Akcent w tym szkicu położono na aspekt moralny. Conrad wskazał na przynależność Polski do kultury Zachodu i na niesprawiedliwość dziejową. Wrogiem Polski była autorytarna Rosja. Tekst "A Note on the Polish Problem" powstał w 1916 roku i był skierowany do rządu brytyjskiego, dlatego też argumen?tacja pisarza proszącego o wsparcie w restytucji państwa polskiego była polityczna i wskazywała na korzyści dla Brytyjczyków. ; Ze względu na istnienie ententy Conrad za sojuszników uznał Brytanię, Francję i Rosję, jako głównego wroga Polski wskazując Niemcy. Przygotowując "A Note on the Polish Problem" do publikacji w Polsce i dla Polaków, już w wolnej ojczyźnie, dokonał korekty swojej wizji politycznej, zgodnie z aktualną sytuacją geopolityczną.

Abstract:

Joseph Conrad Korzeniowski, an outstanding Polish writer living in the British Empire, remained a Polish patriot. The outbreak of the First World War meant a change in the political situ?ation in Europe, and thus the chance for Poland to regain sovereignty. Polish state did not exist for over a hundred years after the partition made by Germany, Austria and Russia. Conrad devoted two political sketches to the analysis of the situation and prospects of the Polish independence. ; "The Crime of Partition" was the text directed to the recipient of literature, including Polish reader. The emphasis in this draft was put on moral aspect. Conrad pointed to Polish membership in Western culture and historical injustice. He claimed that authoritarian Russia was the enemy of Poland. "A Note on the Polish Problem" was created in 1916 and it was directed to the British government, therefore the writer's argumentation asking for support in the restoration of the Polish state was political and pointed to the benefits for the British. ; Due to the existence of the Entente, Conrad acknowledged Britain, France and Russia as allies and Germany as the main enemy of Poland. Preparing "A Note on the Polish Problem" for publication in Poland and for Polish people, now in free homeland, he revised his political vision, according to the current geopolitical situation.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-103

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License:

CC 4.0

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego