Object structure

Creator:

Suchowska-Kisielewicz, Monika ; Sadecka, Zofia ; Sieciechowicz, Aleksandra

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów = Biodegradability and methane potential of waste

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Subject and Keywords:

odpady organiczne ; AT4 ; BMP ; organic wastes ; AT4 test ; BMP test

Abstract_pl:

Rozwój i wdrożenie czystych technologii produkcji energii jest obecnie ważnym zadaniem. Szczególnie atrakcyjnym źródłem pozyskiwania energii odnawialnej jest proces fermentacji odpadów organicznych. Praktycznie każda substancja organiczna, nie zawierająca inhibitorów, może być substratem wykorzystanym do produkcji biogazu. W artykule przedstawiono wyniki badań podatności na rozkład biologiczny mieszanin odpadów organicznych wyznaczonej testem tlenowym (wskaźnik respiracji tlenowej AT4) i beztlenowym (potencjał metanowy - BMP).

Abstract:

The development and implementation of clean energy technologies is now an important task. The process of fermentation of organic waste is an especially attractive source of renewable energy generation is. Practically any organic material which does not contain inhibitors may be substrate used for the biogas production. The article presents the results on organic waste mixtures ability to be biodegradable. This ability was tested by both aerobic (AT4) and anaerobic (BMP) tests.

Description:

zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

121-130

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego