Object structure

Creator:

Słobodzian-Ksenicz, Oryna ; Jasiewicz, Marzena ; Polus, Dominik

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015 = Emissions greenhouse gas in Poland and in the lubuskie in years 2010-2015

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 44 (2016)

Subject and Keywords:

gazy cieplarniane ; globalne ocieplenie ; ditlenek węgla ; metan ; tlenek diazotu ; ditlenek siarki ; lubuskie ; green house gase ; global warming ; carbon dioxide ; methane ; nitrous oxide ; sulfur dioxide

Abstract_pl:

Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów jest jednym z ważniejszych problemów XXI wieku. Praca zawiera analizę emisji tych zanieczyszczeń wg sektorów KOBIZE w Polsce i w woj. lubuskim w latach 2010-2015. W strukturze emisji gazów cieplarnianych najwiekszy udział ma sektor 1.Energia, 4.Rolnictwo i 6.Odpady. Emisje GHG mają tendencję spadkową z wyjątkiem CH4. Łączna emisja GHG w przeliczeniu na CO2 ekw.i prekur-sorów GC w Polsce i lubuskim pomimo fluktuacji ma tendencję spadkową.

Abstract:

Emissions of greenhouse gases and their precursors is one of the most im-portant problems of the twenty-first century. The paper contains an analy-sis of the emissions of these pollutants by sector KOBIZE in Poland and lubuskie in 2010-2015.In the structure of greenhouse gas emissions it has the biggest share of the sector 1.Energy, 4. Agriculture and 6. Sludge. GHG emissions tend downward with the exception of CH4. The total GHG emis-sions in terms of CO2 ekw.i precursors GC in Poland and lubuskie despite fluctuations to decline.

Description:

zeszyt 44 ukazał się jako nr 164 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

100-120

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 44

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego