Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia ; Kozłowska, Katarzyna ; Gramza, Piotr

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ kompostowania na ograniczenie emisji metanu ze składowanych odpadów komunalnych = Impact of composting to the limitation of methane emissions from municipal waste landfills

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 42 (2016)

Subject and Keywords:

gazy cieplarniane ; metan ; odpady komunalne ; kompostowanie ; greenhouse gases ; methane ; municipal waste ; composting

Abstract_pl:

Akty prawne dotyczące składowania odpadów wskazują na możliwość osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, poprzez ujmowanie metanu z bryły składowiska i wyłączenie odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia kierowanego do składowania. ; Biologiczne przetwarzanie tych odpadów na drodze stabilizacji tlenowej powoduje mineralizację biodegradowalnego węgla organicznego do ditlenku wegla, którego potencjał cieplarniany jest 25 razy mniejszy niż metanu. W artykule dokonano symulacji obliczeniowych w zakresie możliwości ograniczenia emisji metanu przez stosowanie kompostowania biodegradowalnych odpadów komunalnych.

Abstract:

The legal acts relating to waste disposal indicate the possibility of achieving the objectives of reducing greenhouse gases, by the recognition of methane from landfills and exclusion of biodegradable waste from the stream directed to the storage. ; Biological treatment of waste by aerobic stabilization causes the mineralization of the biodegradable organic carbon to carbon dioxide, whose warming potential is 25 times smaller than methane. The article presents a computationally intensive simulations in terms of opportunities to reduce methane emissions by the use composting of biodegradable municipal waste.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 42 ukazał się jako nr 162 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

77-88

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 42

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego