Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Węgiel brunatny - czy będzie polskim surowcem energetycznym xxi wieku? = Brown coal - can it be polish energy resource for the XXIst century?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; Gubin ; Brody ; energetyka węglowa ; rekultywacja terenów powydobywczych ; lignite ; brown-coal energy ; post-mining areas reclamation

Abstract_pl:

Węgiel brunatny jest surowcem energetycznym, którego zasoby liczone są w Polsce na 100-300 lat eksploatacji przy założeniu dotychczasowego udziału w mixie energetycznym. Rządowe plany gospodarcze Polski zakładają intensyfikację rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem własnych źródeł energii. Energia pochodząca z OZE i z innych źródeł także będą potrzebne jako elementy mixu. ; Polska, poza zasobami surowcowymi, ma doświadczenie w wydobyciu i zagospodarowaniu węgla brunatnego, a także w rekultywacji terenów powydobywczych. Stwarza to dobre perspektywy zarówno dla kraju, jak dla regionów występowania węgla brunatnego. ; Ważnym aspektem rozważań jest też wpływ utworzenia kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody wraz z szeregiem inwestycji towarzyszących na nowe perspektywy funkcjonowania społeczności zachodniego rejonu Polski.

Abstract:

Brown coal is used for energy, whose resources are counted in Poland for 100-300 years of operation assuming current share in the energy mix. Polish government economic plans involve intensification of economic development using own energy sources. Energy from renewable and other sources will also be required as part of the mix.

Description:

Poland, besides of the raw material, has experience in its exploitation and development of coal, as well as land reclamation after extraction. This creates good prospects for both the country and the regions of occurrence of lignite. ; An important aspect of consideration is the impact of the creation of mining and energy complex Gubin-Brody along with a number of associated investments with new perspectives of communities of the western Polish region.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-102

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego