Object structure

Creator:

Czarna, Magdalena

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Zimowe utrzymanie dróg w świetle prawa polskiego = Winter road maintenance in the light of national law

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

zimowe utrzymanie dróg ; akty prawne ; środki chemiczne ; winter road maintenance ; legislation ; chemicals

Abstract_pl:

Do podstawowych działań, jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg, zalicza się usuwanie śniegu oraz śliskości zimowej. Działania te są prowadzone przy wykorzystaniu materiałów uszartniających lub topników do odladzania jezdni, albo - z wykorzystaniem obydwu metod łącznie. Z uwagi na narastające w okresie zimowym zagrożenia, wynikające z oblodzenia, zaśnieżenia ulic oraz chodników i związane z tym koszty zimowego utrzymania, w tym również - koszty środowiskowe (utrzymanie zieleni przydrożnej) - zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg reguluje szereg aktów prawnych.

Abstract:

Basics activities which are conducted by road services within maintaining the roads in winter, include removal of snow and winter slippery from the road surfaces. These activities are conducted with the use of roughing materials or melting agents for deglazing the road or with use of both methods jointly. In view of to the growing during the winter risks of snow and icing sidewalks and streets, including costs associated with winter maintenance and environmental costs (maintenance of roadside green) issues related to winter road maintenance regulated by a variety of acts.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

30-36

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego