Object structure

Creator:

Czamara, Włodzimierz ; Olearczyk, Dorota ; Stodolak, Radosław ; Pardela, Łukasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Możliwości wykorzystania historycznych danych topograficznych, hydrologicznych i hydraulicznych w procesie modelowania przepływu na przykładzie rzeki Ślęży i Widawy = Possibilities of historical topographical, hydrological and hydraulic data use in flow modelling on example of Ślęza i Widawa Rivers

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

historyczne modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne ; zasięg oddziaływania jazów fortecznych ; nowożytne fortyfikacje II Twierdzy Wrocław ; historical hydrological and hydraulic modelling ; range of influence of fortress weirs ; modern fortifications of II Fortress Wrocław

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem historycznym przepływów, dzięki któremu możliwe jest odtworzenie zasięgu zalewów na rzekach Ślęzy i Widawie, na skutek piętrzenia na tzw. wojskowych zaporach wodnych. Problematyka ta dotyczy fortyfikacji lekkiej Wrocławia na przełomie XIX/XX, która związana była z kształtującą się w tym czasie siecią rzeczną Wrocławia.

Abstract:

The paper presents the problems related to historical modeling of discharges, through which it is possible to recreate the range of floodingon the Ślęza River and the Widawa River, as a result of damminig on fortress weirs. This issue relates to the Wrocław fortifications at the turn of the nineteenth and twentieth, which was associated with the river network forming at this time in Wrocław.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

13-21

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego