Object structure

Creator:

Musztyfaga, Elżbieta ; Cuske, Mateusz ; Pora, Ewa ; Szopka, Katarzyna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ działalności Zakładów Chemicznych "Złotniki" we Wrocławiu na środowisko glebowe terenów przyległych w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich = Impact activity of the Chemical Works "Złotniki" in Wrocław on soil environmental of adject areas in the light of total content of heavy metals

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

gleby zanieczyszczone ; metale ciężkie ; Zakłady Chemiczne Złotniki ; contaminated soils ; heavy metals ; Chemical Works Złotniki

Abstract_pl:

Artykuł porusza zagadnienia związane z oddziaływaniem Zakładów Chemicznych "Złotniki" S.A. we Wrocławiu na środowisko glebowe obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Z przeprowadzonych analiz wynik, iż działalność obiektu wpływa istotnie na poziom wzbogacania gleb w pierwiastki metaliczne na terenach przyległych. Stwierdzono nadmierne wzbogacenie gleb w miedź i cynk.

Abstract:

The article discusses issues related to the impact of the Chemical Works "Złotniki" SA in Wrocław on soil conditions of areas in the immediate vicinity. Analyses show that the activity of the object significantly affect of the level of enrichment metallic elements in adjacent areas. It was overenrichment of copper and zinc I analyzed soils.

Description:

zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

16-22

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego