Object structure

Creator:

Asani, Anna ; Gawron, Marta ; Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego = Eco-physiographic characteristics of the Nowogród Bobrzański area

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Subject and Keywords:

ekofizjografia ; Bóbr (rzeka) ; eksploatacja kruszywa naturalngo ; eco-physiography ; Bóbr River ; exploitation of natural aggregate

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono charakterystykę ekofizjograficzną rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego. Szczegółowo zanalizowano poszczególne komponenty środowiska naturalnego oraz stan zachowania walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania. ; Wybór rejonu badań został uwarunkowany eksploatacją kruszywa naturalnego z koryta Bobru, jaka ma miejsce w Nowogrodzie Bobrzańskim i próbą oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego.

Abstract:

This paper presents the eco-physiographic characteristics of the Nowogród Bobrzański area. There are analyzed in detail the various components of the environment and the state of preservation of landscape and opportunities for their development. Selection of research area has been conditioned by the operation of natural aggregate from the Bóbr river bed, which takes place in Nowgoród Bobrzański and attempt to assess the impact of these projects on the environment.

Description:

zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-16

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego