Object structure

Creator:

Nguyen, Thi Bich Loc

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Efektywność metody in-situ w usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych = Efficiency of removing contamination from the production of petroleum origin by method in-situ

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Subject and Keywords:

bakterie ; ropa naftowa ; benzyna ; in-situ ; bacteria ; petroleum ; petrol ; oil

Abstract_pl:

Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem gleb zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi. Próbki gleb pobrano: na stacji kolejowej (przy torach kolejowych) w Zielonej Górze, na Lotnisku w Przylepie pod Zieloną Górą (w miejscu tankowania benzyny), oraz na stacji benzynowej w Zielonej Górze (ulica Konstytucji 3-maja). Badania mikrobiologiczne prowadzono w laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie letnim 2010 i 2011 roku. ; Badania mikrobiologiczne polegały na określeniu: ogólnej liczby bakterii w pobranych próbach gleb, oraz hodowanie wybranych szczepów bakterii na pożywkach sztucznych (pożywka stała i płynna) w celu zastosowania niektórych z tych szczepów do gleby zakażonych różnymi substancjami zawierającymi węglowodory (benzyna, ropy naftowa i olej). ; Badanie in-situ przeprowadzono w sposób wazonowych na glebie lekko-gliniastej. Zawartość zanieczyszczeń: benzyna (B) 3200 ppm, ropa naftowa (R) 20030 ppm, olej (O) 2140 ppm. Do każdego wazonu dodawano roztwór mieszaniny trzech szczepów (150 ml) : Bacillus sp., Pseudomonas sp, Micrococcus sp. ; W badaniu trzech rodzajach gleb zakażonych związkami węglowodorowymi występuje 9 rodzajów bakterii: Comamomonas sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp. Chromobacterium sp., Agrobacterium sp., Flavobacterium sp, , Micrococcus sp., Stapylococcus sp i Acinebacter sp. ; Skutecznie usunięto zakażenia węglowodorów w badanych glebach. Ogólny procent usunięcia zanieczyszczeń wynosi 99,7%. Efektywność działania trzech szczepów bakterii w badanych glebach osiągnęła od 56,1 do 69,8%.

Abstract:

The research was carried out in laboratory conditions with the soils which was contaminated with product of petroleum origin. The soil tests were taken from: a railway station (by railway track), air field Przylep (From place to fill up with petrol of plane), petrol station in the street Konstytucja 3-maja in Zielona Góra, Poland. The microbiological studies was analysed in laboratory Institute of Environment Engineering, University of Zielona Góra, Poland in the summer 2010 and 2011of the years. ; The microbiological lies in determination: generally number of bacteria in the soil tests, majority number of genus bacteria in the soil tests and relationship of bacteria in comparison with generally number of bacteria in the soil controls and cultivating the chosen of genus bacteria in the artificial medium (solid and liquid) in order to apply some genus of the bacteria in to the soils, which was contaminated with product of petroleum origin (petrol, petroleum and oil). carry out a. conduct a. do research; The research in-situ was carried out into on ways of vases with the clayey of light soil. ; The pollution content in the soil were: petrol (B) 3200 ppm, petroleum (R) 20030 ppm and oil (O) 2140 ppm. The mixture of 3 bacteria genus : Bacillus sp., Pseudomonas sp, Micrococcus sp. (150 ml) was added in to every vases of soil. There are 9 genuses of bacteria Comamomonas sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp. Chromobacterium sp., Agrobacterium sp., Flavobacterium sp, Micrococcus sp., Stapylococcus sp. and Acinebacter sp. were presented in the 3 of the studied soils, which was contaminated with product by compounds of hydrogen carbon. It was effectively in removing of contaminated with hydrogen carbon in the studies soils. The general percent of removing polluted are 99,7%. Effectiveness of 3 genus bacteria action in studies soils are achieving from 56,1 to 69,8%.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-23

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego