Object structure

Creator:

Podruczny, Grzegorz ; Rojna, Arkadiusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Powodzie w rejonie Słubic i ich wpływ na kształtowanie procesów filtracji = Floods in the region in Slubice and their influence on the filtration process

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Subject and Keywords:

powódź ; Słubice ; wezbranie powodziowe ; flood ; flood increase

Abstract_pl:

Artykuł ma celu przedstawienie wybranych zagadnień związanych występowaniempowodzi w rejonie Frankfurtu nad Odrą i Słubic. W aspekcie historycznym przedstawiono genezę rozwoju doliny Odry i koryta rzecznego na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Ukazano także wezbrania powodziowe od XVIII-XXI w., wpływ fali powodziowej i miejsca uszkodzeń obwałowań.

Abstract:

The aim of this article present is selected issues relating with floods near Frankfurt Oder and Słubice. In the historical aspect present is genesis development in the Odra valley and riverbed over the last millennia. Also presented is floods since XVIII-XXI century, their influence and places of failures.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

53-66

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego