Object structure

Creator:

Mazurkiewicz, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Usuwanie zwiazków azotu ze ścieków w oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą = Removal of nitrogen compounds in wastewater treatment plant in Kostrzyn

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Subject and Keywords:

nitryfikacja ; denitryfikacja ; anaerobowe utlenianie amoniaku ; nitrification ; denitrification ; anaerobic ammonium oxidation

Abstract_pl:

Efektywne oczyszczanie ścieków jest podstawowym priorytetem każdej oczyszczalni ścieków. Wymagania prawne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169) dotyczą nie tylko związków organicznych (BZT5, ChZT) i zawiesin ogólnych ale również wysokoefektywnego usuwania związków biogennych: azotu i fosforu. ; W pracy przedstawiono ocenę efektywności pracy oczyszczalni ścieków komunalnych w Kostrzynie nad Odrą w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych i związków azotu. Wykazano, że uzyskanie w ściekach oczyszczonych stężeń azotu ogólnego mniejszych od 10 mg/dm3 nie jest realizowane w klasycznym układzie nitryfikacja-denitryfikacja. ; Wyznaczone parametry takie jak: BZT5/TKN w komorze denitryfikacji (0,9-2,7), N-NH4/N-NO3 (średnio 0,67) niskie stężenie tlenu oraz niska podaż substratu organicznego wskazują na przebieg procesu anaerobowego utleniania amoniaku.

Abstract:

Effective treatment of wastewater is a basic priority of each and every wastewater treatment plant. Legal requirements in accordance with the Decree of the Minister of the Environment (Journal of Laws 2009 No. 27, item. 169) include not only organic compounds (BOD5, COD) and general suspensions but also highly effective removal of nutrients: nitrogen and phosphorus. ; This paper presents an assessment of the efficiency ofwastewater reatment plant in Kostrzyn in removal of organic and nitrogen compounds. It has been shown that the nitrogen concentrations <10 mg/l obtained in treated wastewater is not carried in the classical nitrificationdenitrification system. ; The obtained parameters: BOD5/TKN ratio in the effluent in denitrification chamber from 0.9 to 2.7, the average value NNH4/N-NO3= 0.67, low oxygen and low supply of organic substrate suggest anaerobic oxidation of ammonia.

Description:

zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-15

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego