Object structure

Creator:

Przewocka, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Charakterystyka strefy ochronnej Huty Miedzi "Głogów" = Characteristics of the Copper Smelter "Głogów" protection zone

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

Huta Miedzi "Głogów" ; strefa ochronna ; protection zone

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono kluczowe dla ochrony środowiska zagadnienia, dotyczące konieczności objęcia ochroną terenów wokół zakładów Huty Miedzi "Głogów", które w początkowych latach funkcjonowania Huty były uznane za obszary dotknięte klęską ekologiczną. ; Wtedy też stwierdzono największe emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, które spowodowane były niską sprawnością zastosowanych urządzeń, lub pominięciem ich w fazie projektowania. Ilości pyłów metalonośnych oraz gazów, powstających w tamtym okresie w wyniku stale rosnącej produkcji, kilkakrotnie przekraczały dopuszczalne normy, co doprowadziło do trwałych i nieodwracalnych zmian w poszczególnych elementach ekosystemu.

Abstract:

The paper presents the basic issues for the environment protection, regarding the need for protection of the area around "Głogów" Copper Smelter plant. In the early years of the smelter these were considered areas affected by ecological disaster. ; Then it was the largest emissions of pollutants into the environment, which were caused by low efficiency of the devices, or lack of them. Metalliferous dusts and gases generated during this period as a result of production rise, several times exceed the standards, which led to permanent and irreversible changes in the individual components of the ecosystem.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

103-111

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego