Object structure

Creator:

Walczak, Barbara ; Chutko, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Koncentracja cynku w glebach, w różnych odległościach od krawędzi jezdni na przykładzie drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka = Concetration of zinc at different distances from edge of road example national roads no 3 near Nowe Miasteczko

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

gleba ; cynk ; obszary przydrożne ; soils ; zinc ; roadside areas

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki zawartości cynku form zbliżonych do ogólnych oraz potencjalnie dostępnych dla roślin w różnych odległościach od krawędzi jezdni przy drodze krajowej nr 3 w okolicy Nowego Miasteczka. Celem pracy było określenie zawartości cynku w glebie oraz ocena ilości w odniesieniu do obowiązujących norm.

Abstract:

The results of zinc forms similar to the general and potentially available to plants at different distances, ranging from the edge of the road at the national road No. 3 in the area of Nowe Miasteczko. The aim of this study was determine the zinc content in the soil and evaluate the amount in relation to the standards.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

26-39

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego